30 mei 2018

Bijbelstudiemateriaal

De actie voor de Dakhini moslims in India via TWR is afgerond. D.V. oktober 2022 starten we weer met een nieuw actiedoel. Tot dan!

BIJBELSTUDIE: 'De Heere regeert'

Zingen:

● “Door de wereld gaat een woord”
● “Roept uit aan alle stranden”
● Psalm 96

Lezen:

● Psalm 96

“Want zo __ heeft God de __ gehad, dat Hij Zijn eniggeboren __ gegeven heeft, opdat ieder die in Hem __ niet __ gaat, maar eeuwig __ heeft.” Stel nu dat je een andere taal goed verstaat, 80% van deze taal beheers je, slechts 20% is je vreemd. Dat lijkt weinig, maar zoals je hierboven ziet, in de tekst uit Johannes 3, kan die 20% cruciaal zijn. Het maar gedeeltelijk overbrengen van een boodschap kan de uiteindelijke boodschap vervormen.

Wat een volle psalm. Gods grootheid, goedheid en rechtvaardigheid worden alle drie bezongen. Deze psalm is vermoedelijk geschreven in de tijd dat David de ark naar Jeruzalem overbracht. De psalm zingt over hoe alle mensen Gods koningschap moeten leren loven en vereren. Hem erkennen als enig God. God roept Israël op om tot zegen te zijn voor heel de mensheid. De Israëlieten moesten andere helpen de ware God te leren kennen. De psalm houdt Israël deze opdracht, en hun rol daarin, voor ogen. Net als het nu ons leert welke opdracht wij hebben. We mogen uitdelen van wat we ontvangen hebben. De uitleggers geven ook aan dat de psalm zelfs de heidenvolken oproept om met Israël mee te doen met de eredienst in de voorhoven van God. Herkennen we dit verlangen met hen? Samen met anderen God de eer geven die Hem toekomt.

Ondanks dat we dit verlangen kunnen kennen, beseffen we ook dat de schepping lijdt onder de vloek over de mensheid, onder Gods bestraffing van weerspannige mensen, en onder het kwaad dat mensen doen. We dwalen zo makkelijk af van God en vergeten Hem zo vaak te loven en erkennen. We mogen psalm 96 dan ook zien als aansporing: ‘Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Zeg onder de heidenvolken: De Heere regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken.’ We moeten onze plek kennen ten opzichte van God. We moeten in alles wat we doen en wie we zijn, het alleen van Hem verwachten en verlangen.

Hoe zullen we het dan vertellen aan anderen? Door de hulp en bijstand van de Heilige Geest. Hij maakt ons duidelijk: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Door Zijn liefde is er voor ons mensen een weg terug naar Hem. Dit geeft reden tot dank! Wie daar zelf deel aan heeft gekregen raakt er vol van, en vertelt anderen er graag over. ‘Zing voor de Heere, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Verder onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.’

Gespreksvragen:

  • Welk gedeelte in de psalm spreekt je het meeste aan? Kun je dat toelichten?
  • Ik belijd het met de psalm mee dat de Heere de enige ware God is. Maar Hem loven vind ik nog lastig. Hoe doe je dat nu op een ‘goede’ manier? Wat kunnen we hierin leren van de psalm?

Gebedspunten:

  • Bid om de Heilige Geest, dat Hij je hele hart vult en moed geeft om te getuigen van de Heere Jezus.
  • De Heere Jezus wil in ons hart komen en maaltijd met ons houden (Openbaring 3:20). Bid dat dat (meer) werkelijkheid mag worden in jouw leven, dat je mag leven vanuit het besef van Zijn aanwezigheid.
  • Bid voor vrienden en familieleden die niet geloven in de Heere Jezus.

Downloads